Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk, harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át, ez alól kivételt képez a hatályos törvények, rendelkezések előírása.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETŐ

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt személyes adatok köre

Technikai adatok

Cookie-k (Sütik) A sütik feladata

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

AZ ADATOKEZELÉS BIZTONSÁGÁNAK MÓDJAI

Általános adatkezelési irányelvek

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett hozzáféréshez való joga

Helyesbítés joga

Törléshez való jog

Személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Adathordozáshoz való jog

Tiltakozás joga

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Visszavonás joga

Bírósághoz fordulás joga

Adatvédelmi hatósági eljárás

Egyéb rendelkezések

KÉRDÉSEK és visszajelzés

BEVEZETŐ

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk, harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át, ez alól kivételt képez a hatályos törvények, rendelkezések előírása.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

A 3dhome Bt. nagy gondot fordít ügyfelei személyes adatainak védelmére. Weboldalunkat megtekintheti anonimitásának megtartásával. A 2011. évi CXII. tv. (törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) előírásának megfelelően a 3dhome Bt. teljes mértékben tiszteletben tartja az Ön személyes adatait.

Egyes szolgáltatásokat azonban csak abban az esetben ér el, információkat csak abban az esetben tud kapni, ha bizonyos személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, munkahely, beosztás, cím, telefon, számlázási adatok, érdeklődési területek) előzetesen megadja (jelentkezési lap, regisztráció). Felhívjuk figyelmét, hogy ezen adatok megadása minden esetben önkéntes, azokat személyes elhatározása következtében bocsátja rendelkezésünkre.

Ahhoz, hogy tájékoztatni tudjuk szolgáltatásainkról időről-időre információkat küldhetünk Önnek e-mail formájában a jelentkezés/regisztráció során megadott e-mail címére, vagy megadott telefonszámán felkereshetjük. Biztosítjuk azonban, hogy adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél számára semmilyen formában nem adjuk át, sem részleteiben, sem statisztikai feldolgozás után.

Az adatkezelési tájékoztató célja

A 3dhome Bt. (1202 Budapest, Damjanich u. 58, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az

Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A 3dhome Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.3dhome.hu/content/cnt013cookieadatkez01.html címen.

A 3dhome Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munaktársunk megválaszolja kérdését.

A 3dhome Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 3dhome Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A 3dhome Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a training@3dhome.hu és +36/70-366-8876 telefonos elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Szolgáltató neve: 3dhome Bt.
Szolgáltató székhelye: 1202 Budapest, Damjanich u. 58.
Cégjegyzékszám: 01 06 766488
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 21998722-2-43
Telefonszám: +36-70-366-8876
E-mail: training@3dhome.hu
Web: www.3dhome.hu

Tárhelyszolgáltató:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

II. Adatvédelmi tisztviselő adatai
Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolja adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Az adatkezelés célja

A3dhome Bt.kizárólag a vele ügyfél kapcsolatba kerülő, képzéseinkre érdeklődő és résztvevő természetes személyek adatait kezeli.
A 3dhome Bt. által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:
· a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,
· a képzés nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel, tanulmányi konzultáció és értékelés, házifeladat-visszaküldés teljesítése, igazolás kiállítása,
· A 3dhome Bt. egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,
· az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további képzésekről és szolgáltatásokról,
· az Ügyfél szerződésszegése esetén a 3dhome Bt. jogainak érvényesítése,
· a 3dhome Bt.piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,
· a fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.
Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ügyfél a jelen Adatkezelési Szabályzat megismerésével és elfogadásával előzetes és részletes tájékoztatás alapján, önként, egyértelműen és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak a 3dhome Bt., illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
A 3dhome Bt. külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a
3dhome Bt., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

A kezelt személyes adatok köre

Képzésre az oldalon található jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyhez személyes adatok megadása szükséges. Kizárólag olyan személyes adatokat ad meg a jelentkező, melyek a kapcsolattartáshoz, szerződéshez, számlakiállításhoz szükségesek.
Név:
Születés/leánykori név:
Anyja neve: kötelező
Jelenkező címe: kötelező
Születési hely, idő: kötelező
Telefonos elérhetőség: kötelező
E-mail elérhetőség: kötelező
Foglalkozása: kötelező
Számlázási név, cím: kötelező
Adószám: opcionális
Képviseletre jogosult személy:
Munkerőpiaci státusz: opcionális
Legmagasabb iskolai végzettség:
Kedvezményre jogosító okirat (pl. GYES/GYED igazolás, diákigazolvány, tanári jogviszony igazolása): opcionális

Rendszeresen tartunk Nyílt nap tájékoztató előadást. A részvételhez regisztráció kitöltése szükséges, melyhez az alábbi személyes adatokat kell megadni:
Név: kötelező
Cégnév: opcionális
Telefonos elérhetőség: kötelező
E-mail elérhetőség: kötelező
Foglalkozása: kötelező
Cím: opcionális

Kapcsolatfelvétel: nem aktív jelenleg

Technikai adatok

A 3dhome Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
· az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
· hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
· változatlansága igazolható (adatintegritás);
· a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A 3dhome Bt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A 3dhome Bt.olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A 3dhome Bt. az adatkezelés során megőrzi
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik) sütik feladata
- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
- tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
- megkönnyítik a weboldal használatát;
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A Sütikről: A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik.
Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.
Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.
Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név: CookieConsent
Szolgáltató: 3dhome.hu
Cél: Stores the user’s cookie consent state for the current domain
Lejárat: 1 év
Típus: HTTP

Név:__cfduid [x2]
Szolgáltató:
jotform.com jotformpro.com
Cél: Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
Lejárat: 1 év
Típus: HTTP

Név:PHPSESSID
Szolgáltató: jotform.com jotformpro.com
Cél: Preserves user session state across page requests.
Lejárat: Session
Típus: HTTP

Statisztikai: Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Név:__utma
Szolgáltató: 3dhome.hu
Cél: Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
Lejárat: 2 év
Típus: HTTP

Név:__utmb
Szolgáltató: 3dhome.hu
Cél: Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
Lejárat: Session
Típus: HTTP

Név:__utmc
Szolgáltató: 3dhome.hu
Cél: Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
Lejárat: Session
Típus: HTTP

Név:__utmt
Szolgáltató: 3dhome.hu
Cél: Used to throttle the speed of requests to the server.
Lejárat: Session
Típus: HTTP

Név:__utmz

Szolgáltató: 3dhome.hu
Cél: Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Aalytics.
Lejárat: 6 hónap
Típus: HTTP

Név:__ga
Szolgáltató: 3dhome.hu
Cél: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Lejárat: 2 év
Típus: HTTP

Név:__gat
Szolgáltató: 3dhome.hu
Cél: Used by Google Analytics to throttle request rate
Lejárat: 2 év
Típus: HTTP

Név:__gid
Szolgáltató: 3dhome.hu
Cél: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Lejárat: Session
Típus: HTTP

Név:__utm.gif
Szolgáltató: google-analytics.com
Cél: Google Analytics Tracking Code that logs details about the visitor’s browser and computer.
Lejárat: Session
Típus: Pixel
Marketing: A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Név: NID
Szolgáltató: Google.com
Cél: Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.
Lejárat: 6 hónap
Típus: HTML
Név: collect
Szolgáltató: google-analytics.com
Cél: Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.
Lejárat: Session<
Típus: Pixel
Besorolással nem rendelkező: A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

Név: guest, theme, userRefer
Szolgáltató: JotForm
Cél: nincs besorolva
Lejárat: 30 nap
Típus: HTML
Hírlevélhez kapcsolódó adatok

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A 3dhome Bt. időről-időre tájékoztatást nyújt iparági hírekről, aktuális képzési kínálatáról.
Feliratkozás lehetőségei:
- a www.3dhome.hu weboldalon található ‘Hírlevél’ aloldalon lehet fel-és leiratkozni.
A hírlevél feliratkozáshoz az alábbi személyes adatokat szükséges megadni:
Név: kötelező
E-mail: kötelező
Mobil: kötelező
Az ügyfélnek bármikor módjában áll leiratkozni, automatikusan törlődik a hírlevél címlistáról.

Hírlevélküldő rendszer:
MailChimp
675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308
adatkezelési tájékoztatója: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.123691651.922243040.1527114773-1969550347.1513329486

AZ ADATOKEZELÉS BIZTONSÁGÁNAK MÓDJAI

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, ami biztosítja, hogy a honlap és annak látogatója közötti kommunikáció, adatforgalom titkosított csatornákon keresztül történik.
A tanúsítvány ezen kívül hitelesíti is a weboldalunkat, vagyis a látogató biztos lehet abban, hogy a megfelelő szerverre küldi az információkat.
Antivírusrendszer működtetünk.
A munkaállomások profilonként jelszóval védettek.
A munkatársak hozzáférése a rendszerhez jogosultsági szintek szerint történik.

Általános adatkezelési irányelvek

A 3dhome Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Felhívjuk a 3dhome Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

A 3dhome Bt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a 3dhome Bt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a 3dhome Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év
Szerződés - jogszabályban előírt ideig
Hírlevélre feliratkozás (név, email cím, mobil) – leiratkozásig
Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig
GA látogatottsági statisztika – 26 hónap
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a 3dhome Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy ogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A 3dhome Bt.a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

KÉRDÉSEK ÉS VISSZAJELZÉS

Válaszolunk kérdéseire, észrevételeire és az adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseire.
Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, vagy gyakorolni kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi címen:
Levelezési cím: 3dhome Bt. 1202 Budapest, Damjanich u. 58.
Továbbá e-mail-t is küldhet részünkre a training@3dhome.hu címre.

Amennyiben adatvédelmi panasszal fordul hozzánk, annak vizsgálatára a kérdés kellő időben és hatékony módon történő rendezését szem előtt tartva kerül sor.